Notulen van het Buurt Preventie Team (BPT) “Oude Omdraaier” vd vergadering van 18 januari 2016 aanvang 20.00 uur, gehouden in de basisschool “de Vaert” in de v Heeswijkstr. te Kaatsheuvel.Aanwezig:  Willem Buys, Lex Mesdag, Luc Lucieer, Hemmo Dekkers, Rene Husken, Eric-Jan v Gorkum, Miek de Wolf en Jan v Best.
Afwezig: Henk de Witt, Nelleke Minten, Dory Balvers, Hans van Heesch, Joop van Gerwen en de medewerkster van Contour De Twern (de laatste zonder bericht van verhindering)


1.    Aanwezig:  Opening door de voorzitter, hij heet eenieder welkom en zoekt bij afwezigheid vd secr. een vervanger waarvoor zich Jan v Best aanmeldt.

2.    Ingekomen stukken: Joop van Gerwen heeft te kennen gegeven zich niet meer te verenigen met het BPT, hij wil geen speelbal zijn voor de gemeente. Hij bedankt voor de taak maar wil wel graag op de hoogte blijven.
Nelleke heeft te kennen gegeven oa door gezinsuitbreiding te willen stoppen met de BPT.
Gladheid pamflet : Nav. plaatsing van de opvallende gele zoutkisten thv de Zandvaert/Hoge- vaert - Burg Mallenslaan  en Verheijenlaan hebben Luc en Joop in verband hiermee een pamflet ontworpen en gedrukt waarna ze deze hebben bezorgd in de brievenbussen van alle woningen  in onze wijk. Als de kisten leeg zijn zal de gemeente deze weer na een telefoontje van Luc weer kosteloos vullen.  
Verder hebben Luc en Joop geïnformeerd bij de gemeente omtrent het strooien.
Het antwoord was dat er buitenom wel wordt gestrooid, nl de Horst, de van Heeswijkstraat., Loonse Vaert en de Vaartstr.  Ondanks herhaald verzoek niet de andere straten in onze wijk.
Ook niet nadat is aangegeven dat er veel kinderen fietsen van en naar school en dat er ook veel kinderen naar het sportveld Eikendijk door onze wijk fietsen.
Wel is nog aan 3 firma’s een offerte gevraagd. De goedkoopste is 330,- en de duurste 750,-
Besloten wordt hier geen gebruik van te maken daar het budget daar niet toereikend voor is.
Op verzoek komt de WML schuiven en strooien. Voorstel van Luc om de wijk zelf schoon te maken, door bv de straatvertegenwoordiger met 3 mensen uit de buurt.
Op de website plaatsen hoe we dit gaan doen, vooral nu en in de toekomst ?
Luc gaat hieromtrent een campagne opzetten.

3.    Notulen van de vorige vergadering van het BPT: er is niemand in de vergadering die enige op- en / of opmerkingen heeft over de notulen van de vorige vergadering.

4.    Nav de notulen: Behalve over gladheid geen opmerkingen.

5.    Verslag  veiligheidsschouw. Met drieën is door de wijk gelopen door Miek, Joop en Lex.
De opvallendste opmerkingen zijn wel het groen op straathoeken waardoor het onoverzichtelijk is, mag korter en hier en daar een ongelijke stoeptegel. Ook regelmatig een defecte straatlantaarn. De troep naast de St Jozefkerk (oude garage). Luc neemt dit mee naar gemeente. De hoek Kortevaert - Vaartstr daar staan auto’s nogal ver op de stoep geparkeerd waardoor je als voetganger op de straat moet lopen met alle gevolgen van dien.  
De vraag van Luc is ook nog of er in de wijk borden geplaatst kunnen worden van buurtpreventie en 30 km zone.
Hemmo en Jan antwoorden hierop dat er bij de ingang van een wijk borden staan zowel 30 km zone als buurtpreventie en deze dan gelden voor heel de wijk.
Misschien vraag neerleggen bij René Pagie.
Vraag hoeveel AED hebben we in de wijk ? 1 x vooraan in de burg Mallenslaan vanuit de Hogevaert en de andere hangt bij bs. De Vaert. Eric-Jan geeft uitleg hieromtrent.
Website: loopt goed, krijgen tussen de 0 en 15 bezoekers per dag. Voordat een tekst op de website geplaatst wordt even door een aantal mensen laten lezen.
Vraag Hemmo: Hoe staan wij als BPT ten opzichte van de vluchtelingen:  Wij staan als BPT “neutraal”  ten opzichte van de vluchtelingen.  
Er zijn twee informatieavonden geweest. Een voor aanwonende en een voor heel Kaatsheuvel. Luc, Miek en Lex hebben die bezocht. Zij zijn gematigd gerustgesteld eruit gekomen.   

6.    Eric-Jan van Gorkum over waarschuwingssysteem Nextdoor.
Eric-Jan geeft middels een beamer met scherm uitleg over het systeem Nextdoor. Het is een Proef-pilot om een wijk op te richten in de Vaert en Oude Omdraaier die kort maar krachtig berichten naar elkaar kan doorzenden bij eventueel “onraad”.  Kortom het omvat het gebied (gedeeltelijk ons BPT) die de straatnamen dragen VAERT  en heet “Loonse Vaart” , grenst aan de Mgr. Völkerstraat - Roestelbergstraat – Vaartstraat – Kortevaert – Krommevaert – Lagevaert en Hogevaert. Het is een beetje te vergelijken met een Wattsapp groep maar men kan er veel meer op kwijt. Met Oudjaar waren er 110 leden, inmiddels 176. Zou een goed alarmsysteem kunnen zijn voor alle inwoners van de Loonse Vaart. Het is een succes in Amerika.
Komen hier in de volgende vergadering op terug.

7.    Rondvraag:
Luc: Gaat as woensdag praten met René Pagie over de juridische kant van de gladheidbestrijding, neemt dan ook mee de beschadigingen ah straatmeubilair, WML en plaatsen borden 30 km en buurtpreventie.
Luc: Gaat begin april naar het coördinatoren overleg van de BPT’n.
Miek ziet dat er steeds meer hondenpoep stickers op lantaarnpalen worden geplaatst, waar zijn deze te koop en in welke grootte. Hemmo legt uit.

8.    Datum volgende verg. 18 april aanvang 20.00 uur, locatie wordt ruim van te voren bekend gemaakt

•    Actielijstje:
•    Rotzooi nabij de kerk (garage) Luc gaat actie ondernemen.
•    30 km zone borden en buurtpreventie Luc bespreekt met gemeente
•    Fotowedstrijd volgende vergadering.
                                Vervangend Secr.  Jan v Best.

Nieuws

Het BPT “Oude Omdraaier” wil op actieve wijze de bewoners bij de wijk betrekken en zal daarom op gezette tijden activiteiten plannen. Deze zullen via Nieuws worden aangekondigd. Verder zal in deze rubriek informatie opgenomen worden die in de pers heeft gestaan of die de gemeente gepubliceerd heeft en die te maken heeft met onze wijk. Ook willen we hier aan bewoners van de wijk de mogelijkheid bieden met andere wijk bewoners informatie te delen die zij relevant vinden voor de wijk.