Verslag van bijeenkomst Buurt Preventie Team “Oude Omdraaier” op 18 november 2015. Aanwezig: Miek de Wolf, Luc Lucieer, Henk de Witt, Sanne Staals ( Countour de Twern), Joop van Gerven, Hemmo Dekkers, René Husken, Lex Mesdag, Eric-Jan van Gorkum. Afwezig met bericht: Nico van Son, Willem Buijs,, Nelleke Minten, Hans van Heesch, Jan van Best.


1.    Opening.

Lex opent de vergadering en begroet nieuw lid Eric-Jan van Gorkum.
De volgende agenda wordt afgewerkt:

-    Welkom en opening.
-    Plan van aanpak voor de drie pijlers van het BPT werk, Grijs en groen, Veiligheid en sociale omgeving.
-    Inhoud en onderhoud van de website.
-    Info over het WhatsApp initiatief van Frank Nijkamp van BPT Horst/Heikant.
-    Info over nieuw initiatief Eric-Jan

2.    Plan van aanpak voor de drie pijlers van het BPT werk: Grijs en Groen, Veiligheid en Sociale omgeving.

We besluiten dat we per maand een communicatie naar de bewoners gaan organiseren over de acties die we zoal ondernemen. Als kanaal zal de Duinkoerier gekozen worden en de eerste keer zal gebruikt worden om over onze Buurtschouw in het kader van inbraakrisico te berichten. Daarnaast zullen alle berichten uiteraard onder de rubriek “Nieuws” ook op de website worden geplaatst.

a.    Plan van aanpak voor “Grijs en Groen”.

Miek, Joop en Lex melden zich aan om dit onderwerp op te pakken. Door middel van een halfjaarlijkse buurtschouw zullen zij de “zwakke” plekken in de begroeiing en het wegdek/bestrating in kaart brengen en daar een rapport over schrijven. Dit rapport zal naar de gemeente gestuurd worden. Deze activiteit en de opvolging ervan zullen vermeld worden in de maandelijkse communicatie en op de website. Maar natuurlijk ook op de website.

De winter komt er aan en dan kan de gladheid op straat weer een probleem worden.
Joop en Luc gaan in overleg met de gemeente kijken wat er gedaan kan worden aan het strooien in de wijk.

Luc zal contact opnemen met de gemeente over een gewenst hondenuitlaatveldje zoals daar om gevraagd is door bewoners uit de Elfenbank. Als BPT moeten we er wel voor waken dat we niet op de stoel van de gemeente gaan zitten als het gaat om het maken van keuzes voor een dergelijk veldje.

b.    Plan van aan pak “Veiligheid”.

We zullen 1x per jaar deelnemen aan het samenstellen van de veiligheidskrant die namens de BPT’s in de gemeente Loon op Zand zal worden uitgegeven.
Daarnaast doen we 2x per jaar een veiligheidsschouw in samenwerking met de Politie.
Sanne biedt aan om dat t.z.t. met de wijkagent te regelen. Eric-Jan en Henk melden zich aan om met betrekking tot dit punt het voortouw te nemen.
Bij de schouw zal aan zowel de misdaadveiligheid als aan de verkeersveiligheid aandacht besteedt worden. Over de bevindingen van de schouw zal een rapport gemaakt worden dat gedeeld wordt met de instanties. Over de opvolging zal worden gerapporteerd in de maandelijkse communicatie in de Duinkoerier en op de website.

c.    Plan van aanpak Sociale Omgeving.

In de gemeente Loon op Zand functioneert een sociaal wijkteam dat wekelijks bij elkaar komt. Sanne maakt deel uit van dit team. Als leden van het BPT informatie ontvangen over bepaalde sociale omstandigheden die opvolging verdienen ( eenzaamheid, ziekte, ouderdom-gerelateerde zaken etc.) kan er contact opgenomen worden met het Wijkteam. Acties in dit kader zijn echter wel privacy gevoelig en contact opnemen zal alleen kunnen als de betreffende persoon daar toestemming voor geeft.

In de gemeente functioneert een Klussen en Diensten Centrale die werkt met vrijwilligers. Hemmo  is daar bij aangesloten. Het werk van deze centrale kunnen we via onze website onder de aandacht brengen. Hemmo zal informatie sturen die dan door René op de website kan worden geplaatst.

Om de aanwezigheid van het Buurt Preventie Team meer onder de aandacht te brengen en de buurtbewoners meer met elkaar in aanraking te laten komen heeft Joop het idee om een fotowedstrijd over veiligheid in de wijk te organiseren met een afsluitende bijeenkomst in bv de Gilde Bond.
Joop, Rene en Hemmo gaan dit idee verder uitwerken.

Luc brengt het onderwerp AED op. In onze wijk zijn zover wij weten 2 AED’s aanwezig t.w. Burg. Mallenslaan 1 en BS de Vaert. De spoeling is eigenlijk best dun. Luc gaat bij de gemeente informeren wat het beleid en de verplichtingen zijn.

 
3.    Inhoud en onderhoud van de Website.
De domeinnaam die in eerste instantie door Ronald is gereserveerd kan worden verwijderd.
Eric-Jan zal dit met Ronald regelen.
Luc geeft aan dat bij het zoeken via Google onze website niet te vinden is. René geeft aan dat de volledige URL (www.oudeomdraaier.nl) moet worden ingevoerd in de browser. Als in de toekomst de website vaker bezocht wordt, dan zal het vinden via Google ook makkelijker worden. René zal kijken of hij iets aan de vindbaarheid kan doen.

De website is duidelijk en toegankelijk opgebouwd maar wint enorm aan kracht als we er regelmatig nieuws op plaatsen en dat ook kenbaar maken. Via de maandelijkse artikelen in de Duinkoerier zullen we altijd het adres van onze website communiceren. De artikelen staan ook altijd op de website onder “Nieuws”.

René heeft aangegeven dat hij de verantwoordelijkheid voor het plaatsen van informatie op zich blijft nemen.
Henk houdt voorlopig het e-mailadres onder zijn hoede e nzal info uit het mailverkeer met de bewoners delen met de leden indien dit relevant is.

René zal een mailinglist aanmaken van alle leden en via deze lijst melden als er op de website iets toegevoegd of gewijzigd is.

Eric-Jan biedt aan om een stukje te schrijven over Oud Kaatsheuvel.
Hij zal, eventueel na overleg met Jan van Best ( Heemkunde kring), dit aan Henk en René sturen. Henk zal kijken of het in de Duinkoerier kan worden geplaatst. René plaats het op de website.

4.    Info over het WhatsApp initiatief van Frank Nijkamp van BPT Horst/Heikant.

Lex en Luc hebben een bijeenkomst bijgewoond waarin een voorstel is gedaan om tezamen met BPT de Horst en Heijkant WhatsApp groepen te gaan opzetten.
Het gaat om aangrenzende wijken.
Wij blijven voorlopig bij ons standpunt dat we nu nog geen actie willen nemen. ( zie vorige vergadering). Lex zal dit aan de initiatiefnemer meedelen.


5.    Initiatief Eric-Jan.

Eric is via zijn werkkring in aanraking gekomen met een sociaal veiligheidsnetwerk voor je buurt waarvan in Amerika al meer dan 50% van de bevolking lid is. Het heet Nextdoor.
In Nederland gaat het in een beperkt aantal steden ook van start. Het is een sociaal netwerk waarbij burgers elkaar waarschuwen bij onraad, maar het kan meer.
Op Google is info te vinden onder www.Nextdoor.nl. De organisatie achter dit initiatief heeft Nederland in een aantal wijken verdeeld. In die wijken moet het netwerk gaan functioneren. We weten al dat de wijkindeling die zij gekozen hebben niet overeenkomt met die welke geldt in de gemeente Loon op Zand. ( probleem/uitdaging?)

Luc stelt Eric-jan voor om met de gemeente te gaan praten. Luc zal een naam doorgeven.
Eric-Jan zal kijken of de leden van het BPT deel kunnen nemen aan een pilot.

6.    Volgende vergadering.

De volgende vergadering zal gehouden worden in de tweede helft januari 2016. Henk stuurt Datum prikker.

Nieuws

Het BPT “Oude Omdraaier” wil op actieve wijze de bewoners bij de wijk betrekken en zal daarom op gezette tijden activiteiten plannen. Deze zullen via Nieuws worden aangekondigd. Verder zal in deze rubriek informatie opgenomen worden die in de pers heeft gestaan of die de gemeente gepubliceerd heeft en die te maken heeft met onze wijk. Ook willen we hier aan bewoners van de wijk de mogelijkheid bieden met andere wijk bewoners informatie te delen die zij relevant vinden voor de wijk.