Aanwezig: Miek de Wolf, Luc Lucieer, Henk de Witt, Harry Balvers ( Contour de Twern), Sanne Staals ( Countour de Twern), Jan van Best, Joop van Gerven, Hemmo Dekkers, Hans van Heesch, Afwezig met bericht: Nico van Son, René Husken, Willem Buijs, Lex Mesdag, Nelleke Minten

 

1.    Opening.

Henk opent de vergadering en begroet nieuw lid Hemmo Dekkers en de opvolgster van Harry, Sanne Staals.
De volgende agenda wordt afgewerkt:

-    Welkom en opening.
-    Verloop van de verspreidingsactie van het infomateriaal.
-    Uitkomsten individuele gesprekken met buurtbewoners.
-    Verslag van het coördinatorenoverleg in oktober.
-    Samenwerking met andere BPT’s. Toelichting Harry
-    Opvolging ingekomen meldingen.
-    Status van de website en onderhoud ervan.
-    Whatsappgroep opzetten?
-    Plan van aanpak om aandacht te geven aan de taken van het BPT m.b.t. Grijs en Groen, Veiligheid en sociale omgeving.
-    Wvttk.

2.    Verloop van de verspreidingsactie info materiaal.

Door de ruime deelname van de leden heeft het rondbrengen per persoon niet meer dan ca. een uur geduurd. De methode zal in de toekomst op deze wijze gebruikt blijven worden omdat we hiermee zeker weten direct communicatie met de bewoners te hebben.

3.    Uitkomsten van de individuele gesprekken met de buurtbewoners.

Er zijn 4 leden die gesprekken hebben gevoerd met buurtbewoners, Jan, Joop, Henk en Luc.
Belangrijkste bevindingen en aanbevelingen:

-    Bijna alle bezochten hebben het materiaal ontvangen en ingezien, zij het soms globaal.
-    Men is enthousiast over het pakket.
-    Stroomschema duidelijk en handig.
-    Een klein deel van de bezochten heeft op de website gekeken. ( heeft waarschijnlijk ook te maken met het feit dat de gesprekken vrij snel na de verspreiding hebben plaatsgevonden!)
-    Het starten van WhatsApp groepen wordt als goed idee ontvangen
-    Schriftelijke communicatie wordt als onontbeerlijk gezien omdat veel ouderen geen makkelijke toegang tot internet hebben.
-    Probeer in straten buurtbewoners bereid te vinden klein afval op te ruimen.
-    Geef meer bekendheid aan de “Gele” wagentjes.
-    Oplossing zoeken voor overlast hondenpoep, meer afvalbakken, uitlaatterreintjes?
-    Inventariseer in de wijk de verlichting. Er zijn veel donkere plekken, misschien uitbreiding mogelijk?
-    Maak kruisingen veiliger door op hoeken meer te snoeien.
-    In de winter is bij sneeuw en ijs de gladheid in de wijk een probleem, zeker gezien het feit dat een deel van de wijk geen trottoirs heeft. Dus meer strooien?
-    Meer speelveldjes met speeltoestellen in de wijk.
Tijdens de vergadering wordt uitgebreid stilgestaan bij het punt van gladheidbestrijding. Diverse oplossingen worden aangedragen. Een oplossing zou kunnen zijn om op diverse plaatsen in de wijk in de winter bakken met zout te plaatsen zodat de bewoners naar behoefte zelf kunnen strooien. Een ander oplossing zou kunnen zijn om een loonwerker in te huren die voor bestrijding zou kunnen zorgen. Budget van de gemeente is een probleem.
Tijdens de vergadering zijn er geen concrete afspraken over dit punt gemaakt. In een volgende vergadering nogmaals aandacht gezien de komende wintermaanden.

Een aantal buurtbewoners vraagt zich wel af hoe het met de terugkoppeling zal gaan vanaf het moment dat er een melding gemaakt is. Dit gaat zowel over meldingen naar de politie als naar de gemeente ( woonomgeving).
De leden van het BPT zien dit als een zeer belangrijk onderwerp omdat hiermee de acceptatie en de zichtbaarheid van het werk van het BPT sterk wordt beïnvloed.
Er wordt besloten om aan dit onderwerp aandacht te geven bij agendapunt “Plan van aanpak”.

4.    Verslag coördinatorenoverleg dd. 12 oktober 2015.

Luc heeft op 13 oktober ons een mail gestuurd met daarin zijn bevindingen. ( zie bijlage)
Het uitgebreide verslag is bij Luc op te vragen.
Belangrijkste punten die opgevolgd worden:

-    Luc tekent de intentie verklaring voor de gemeente waarin de samenwerking met het BPT beschreven staat.
-    Van ons BPT wordt een bidrage verwacht voor de veiligheidskrant die eind van het jaar uitkomt. Henk zal inhoud schrijven.
-    Het gemeentelijk hondenbeleid is praktisch klaar. Er wordt ons gevraagd om aan te geven waar evt. extra uitlaatveldjes en afvalbakken moeten komen. Wij concluderen dat dit geen taak is van het BPT maar van de gemeente. Wij geven dus geen reactie.

5.    Samenwerking met andere BPT´s.

Bij twee aangrenzende BPT´s is er een `Bestuurscrisis`. Bij de bestaande leden is er geen animo om een voortrekkers rol te spelen. Er is ons gevraagd om evt. met de teams te gaan samenwerken.
Harry geeft een toelichting.
Na overleg besluit ons team om niet op het verzoek in te gaan. Wij zijn zelf net gestart en vinden het tijdstip om zo´n vraag positief te beantwoorden te vroeg.

6.    Opvolging e/mailreacties en brievenbus reacties.

Er zijn via de e/mail diverse reacties gekomen die door Henk zijn opgevolgd. De reacties worden aan Luc doorgegeven en opgeslagen.
Via de postbus bij de school is 1 melding binnen gekomen.
De opvolging is nog niet duidelijk gestructureerd. In het agend punt Plan van aanpak zal hier dieper op worden ingegaan.

7.    WhatsApp groep opzetten?

De positieve berichten in de pers geven aan dat het veel zin heeft om per buurt of per straat een groepswhatsapp op te zetten. Dit heeft zowel qua veiligheid als qua sociale controle/bescherming positieve mogelijkheden om elkaar te waarschuwen.
In een van onze eerstvolgende  communicaties naar de buurt zullen we hier aandacht aan besteden en ook zullen we op de website info geven. Als BPT gaan we er nu nog niet toe over, maar het staat iedereen in de buurt vrij om een groepsapp op te zetten.

8.    Tot slot………

Op 13 november vindt de actie “De Nacht Zonder Inbraak”  plaats. Als onderdeel van deze actie lopen BPT´s hun wijk door om te controleren op verdachte/onveilige situaties. Ons Team doet daar ook aan mee. Voorlopig hebben Luc, Hemmo, Jan, Joop en Henk zich aangemeld. Zij zullen die avond om 18.00 uur op het politieburo ontvangen worden.

Gezien het late tijdstip op de avond wordt besloten om agendapunt Website en Plan van aanpak in een volgende vergadering te behandelen.
Henk zal een datumprikker uitsturen waarin een aantal vergaderdata staat. De datum met de meeste deelnemers zal de datum voor de volgende vergadering zijn.

Er is nog een aantal nieuwe aanmeldingen binnengekomen. Henks zal deze persoenen ook voor de volgende vergadering uitnodigen.

We nemen aan het eind van de vergadering afscheid van Harry en bedanken hem voor zijn zeer waardevolle informatie en hulp bij het opzetten van ons BPT. Het blijkt Harry´s laatste avond vergadering te zijn. Uniek moment dus!!
Harry neemt op 12 november a.s. officieel afscheid met een receptie in de gildebond. Een aantal leden van ons BPT zal daar acte de présence geven.

Nieuws

Het BPT “Oude Omdraaier” wil op actieve wijze de bewoners bij de wijk betrekken en zal daarom op gezette tijden activiteiten plannen. Deze zullen via Nieuws worden aangekondigd. Verder zal in deze rubriek informatie opgenomen worden die in de pers heeft gestaan of die de gemeente gepubliceerd heeft en die te maken heeft met onze wijk. Ook willen we hier aan bewoners van de wijk de mogelijkheid bieden met andere wijk bewoners informatie te delen die zij relevant vinden voor de wijk.