De start. Op de burendag in september 2015 is het Buurt Preventie Team “Oude Omdraaier”officieel van start gegaan. Na een lange periode van voorbereiding zijn in de buurt, die globaal wordt begrensd door de van Heeswijkstraat, Pastoor de Klijnlaan, Sprangse Vaert en Loonse Vaert,  informatie-enveloppen rondgedeeld waarin de oprichting van het team officieel bekend gemaakt is.  De enveloppen waren gevuld met uitleg over de werkwijze van het team, meldingsprocedures en nuttige tips over veiligheid en woonomgeving.

Bij de voorbereiding  zijn we niet over een nacht ijs gegaan.
In het voorjaar van 2014 is er in het kader van “Samen werken aan de wijk” door de gemeente een bijeenkomst gehouden, waarin buurtbewoners geinformeerd zijn over de mogenlijkheid ook in de wijk de Oude Omdraaier een buurtpreventieteam op te richten.
Een aantal bewoners heeft zich toen direct aangemeld, maar voor een aantal is het daar bij gebleven. Een klein groepje is in het najaar van 2014 aan de gang gegaan, maar het bleek erg moeilijk om tot de juiste communicatiemiddelen te komen om de buurt te informeren over wat het BPT allemaal doet en waar het voor staat.
We wilden in ieder geval een goed toegankelijke website hebben en ook interactief mailverkeer, zowel electronisch als via hard copy, moest mogelijk zijn.
Vanaf het begin hebben we als team beoordeeld dat een goede communicatie tussen team en buurt de allerbelangrijkste pijler moest zijn van een goed functionerend BPT.

Een geplande start in het voorjaar van 2015 kon geen doorgang vinden omdat het hele communicatietraject maar niet van de grond wilde komen. Een eigen website bouwen en beheren bleek een obstakel.
Om de buurt toch te laten weten dat we al wel met activiteiten  begonnen waren hebben we net voor de zomervakantie huis aan huis een flyer bezorgd met daarin informatie over de werkzaamheden van het team en een aantal nuttige tips om met name tijdens de zomervakantie aandacht aan de veiligheid in de wijk te schenken.

Direct na de zomervakantie is een van onze leden fanatiek aan de slag gegaan en is er een prima website opgezet www.oudeomdraaier.nl.
Ook is communicatie via e-mail mogelijk, .
Voor de buurtbewoners die liever schriftelijk met het BPT willen communiceren is er de mogelijkheid om gebruik te maken van een brievenbus die bij Basisschool de Vaert geplaatst is.
        

De eerste BPT actie……… een korte enquête in de buurt.
In de weken na het ronddelen van het infomateriaal is een aantal leden van het team er in de buurt op uitgetrokken om via een vragenlijstje een steekproef van bewoners te vragen of ze het materiaal ontvangen hadden, of ze het ingezien hadden en of ze er hun mening over wilden geven.
Daarnaast werd ook de mogelijkheid gegeven om suggesties te doen voor de aanpak van het team en eventueel ergernissen over de woonomgeving te spuien.
Over het algemeen is de info prima ontvangen en ook de website werd als duidelijk en informatief beoordeeld.
Een aantal ondervraagden heeft de gelegenheid aangegrepen om een aantal zaken aan te geven die hen zorgen baart of  waar ze zich aan ergeren.  In alle drie de werkgebieden van het BPT (Grijs en Groen, Veiligheid en Sociale omgeving)  is er kennelijk werk aan de winkel zoals uit de uitkomsten van de vraaggesprekken blijkt.
Naar aanleiding van de acties rondom de officiële start heeft zich ook een aantal nieuwe leden gemeld waardoor onze groep nu uit 14 leden bestaat!!
 
Zorgen en aandachtspunten uit de wijk…..

Communicatie
Dat er een Buurt Preventie Team in de wijk actief is wordt door alle ondervraagden toegejuicht.
Maar er worden wel twijfels uitgesproken over hoe het allemaal moet gaan werken. Het is duidelijk dat we met elkaar de ogen en de oren van de wijk zijn, maar als er iets gemeld wordt, wat gebeurt daar dan mee en hoe worden we op de hoogte gehouden?  Allemaal vragen die opkomen als we over de doelstellingen van het BPT praten.
Het is duidelijk dat hier een belangrijke taak voor het BPT ligt, we moeten zichtbaar zijn en ook goed communiceren naar de buurt over zaken die we onderhanden nemen en wat de instanties er mee (aan) doen.

bpt 1 bpt 2 bpt 3Veiligheid
Mensen voelen zich in hun omgeving tegenwoordig vaak onveilig. Dat kan zowel op het verkeer slaan (er wordt te hard gereden in de wijk) als op zaken die zich in de nabijheid van hun huis afspelen (er staan soms vreemde auto’s voor de deur waar in “gehandeld” wordt)
Men ziet het BPT als een extra kanaal waarlangs men zijn opmerkingen/zorgen kwijt kan, maar men vertrouwt er op dat er met meldingen ook daadwerkelijk iets gedaan wordt.

 

bpt 4 bpt 8 bpt 7 bpt 5

 


Verlichting in de wijk
Als je ’s-avonds door de wijk loopt dan zijn er heel veel plaatsen slecht verlicht. Voor een deel komt dat omdat het aantal lantarenpalen op sommige plaatsen in de wijk heel dun “gezaaid” is. Maar het komt soms ook door de hoge en dichte begroeiing bij sommige huizen die dan ook nog eens slecht verlicht zijn. Aan dat laatste kan door de bewoners zelf veel gedaan worden.

bpt 9 bpt 11 bpt 10

 

Veilige bestrating, verkeersveilig uitzicht en gladheid
Veel ondervraagden maken zich zorgen over de alsmaar hoger wordende heggen en begroeiingen in de wijk. Voor een deel is dat de verantwoordelijkheid van de gemeente, maar er is veel particulier groen dat in het kader van verkeersveiligheid wel aan een snoeibeurt toe is. Vaak streven we naar wat privacy rondom onze tuinen maar dat gaat heel vaak ten koste van de veiligheid, zowel voor het verkeer als voor inbraken. Bij veel huizen kan een inbreker makkelijk ongezien zijn gang gaan en ook makkelijk schuilen bij een eventueel ”heterdaadje”.

bpt 12 bpt 13 bpt 14

 

De straten en trottoirs zijn voor wat betreft het onderhoud de veranwoordelijkheid van de gemeente.
Op diverse plaatsen in de wijk ligt het straatwerk onregelmatig hetgeen voor oudere buurtbewoners (met b.v. een rollator) als lastig en onveilig wordt ervaren. We weten dat de gemeente heel erg alert is op deze zaken dus meldingen ervan worden heel serieus genomen. Men moet dus wel melden!!

De winter komt er aan, en veel bewoners maken zich zorgen over de gladheid in de wijk die door de gemeente nauwelijks wordt bestreden. Het BPT gaat zich beraden over gezamenlijke buurtacties, met eventueel ondersteuning van de gemeente, om de straten ook in de winter veilig te houden.

Aandacht voor elkaar
Een van de pijlers waarop het werk van het BPT is gebaseerd, is de aandacht voor het sociale klimaat in de wijk. De ondervraagden geven desgevraagd vaak aan dat ze hun naaste buren of straat-bewoners nauwelijks kennen en dat ze soms verrast worden door gebeurtenissen die zich al een tijd geleden heel dicht bij hen hebben afgespeeld. (“mijn overbuurman is een paar maanden geleden overleden en ik hoor dat nu pas”!!) Het BPT gaat zich inzetten om de communicatie en de relaties tussen wijkbewoners te intensiveren en te verbeteren.

bpt 15 bpt 16 bpt 17Hondenpoep.    
Een van de grote ergernissen die bij veel buurtbewoners speelt is het hondenpoep probleem.
Er zijn uitlaatveldjes, maar kennelijk niet genoeg. Mensen lopen met plasticzakjes aan de hondenriem maar enkel voor de “show” want ze gebruiken deze vaak niet. Dikwijls komen kinderen thuis met poep aan de schoenen, auto’s worden de garage ingereden met poep aan de wielen en op speelveldjes wordt kinderspeelgoed ( ballen, stepjes etc.) bevuild met poep.
In een deel van de wijk geldt ook niet:  “honden niet poepen op het trottoir”, want er zijn geen trottoirs. De bewoners moeten daar dus altijd op de rijweg lopen.
De ondervraagden zijn het er over eens dat de dieren niets te verwijten valt. Het zijn de baasjes die de overlast bezorgen. Het BPT zal proberen met “ludieke” acties iets aan dit probleem te gaan doen.

bpt 18 bpt 19 bpt 20

 

Wij gaan werken aan een leefbare en gezellige wijk!
Het Buurt Preventie Team “Oude Omdraaier”  is van start gegaan en vooral uit de reacties van de bewoners hebben we veel inspiratie opgedaan om ons werk verder gestalte te geven. Op korte termijn gaan we een plan van aanpak maken waarin we tot uitdrukking willen brengen waar we voor staan en wat de buurt van ons kan verwachten. We zijn blij dat we met zo’n grote ( 14 personen!) enthousiaste groep zijn en dat we na de lange aanloop nu zover gekomen zijn. We hebben dit mede te danken aan de inspirerende ondersteuning van Harry Balvers van Countour de Twern. We hebben zijn geduld menigmaal op de proef gesteld maar hij heeft ons steeds weer op de rails gezet met dit prima resultaat.

bpt 21 bpt 24 bpt 23 bpt 22

 

Het Buurt Preventie Team “Oude Omdraaier”.

Nieuws

Het BPT “Oude Omdraaier” wil op actieve wijze de bewoners bij de wijk betrekken en zal daarom op gezette tijden activiteiten plannen. Deze zullen via Nieuws worden aangekondigd. Verder zal in deze rubriek informatie opgenomen worden die in de pers heeft gestaan of die de gemeente gepubliceerd heeft en die te maken heeft met onze wijk. Ook willen we hier aan bewoners van de wijk de mogelijkheid bieden met andere wijk bewoners informatie te delen die zij relevant vinden voor de wijk.